Ardi Borova

Pagesa e Akademisë

Emri(*)
Ju lutemi shkruani emrin

Mbiemri(*)
Ju lutemi shkruani mbiemrin

Adresa(*)
Ju lutemi shkruani adresën

Qyteti(*)
Ju lutemi plotesoni qytetin

Telefon
Ju lutemi plotesoni telefonin

Celular(*)
Ju lutemi plotesoni celularin

E-mail(*)
Shkruani adresën e saktë të emailit

Detajet e kursit që dëshironi të ndiqni

Kurs për(*)
Ju lutemi zgjidhni llojin e kursit

Parukeri(*)
Ju lutem zgjidhni nje opsion per "Parukeri"

Fillestar(*)
Ju lutem zgjidhni nje opsion

Afatshkurtër(*)
Ju lutem zgjidhni nje opsion

Muaji i të hënave(*)
Ju lutem zgjidhni nje opsion

Afatgjatë(*)
Ju lutem zgjidhni një opsion

Specialist(*)
Ju lutem zgjidhni nje opsion

Make Up Artist(*)
Ju lutem zgjidhni një opsion nga "Make Up Artist"

Data e parë e preferuar(*)
Ju lutem zgjidhni nje date

Data e dytë e preferuar(*)
Ju lutem zgjidhni nje date

Nga dëgjuat për ne

Deklarim(*)
Ju lutem pranoni termat dhe kushtet me poshte, per te vazhduar me pagesen e kursit.

INFO
Të gjitha kurset fillojnë për ditë të Hëne, me përjashtim të rasteve që do t’ju specifikohet fillimi i kursit. Ardi Borova Academy, do të jetë mbyllur në sezonin e festave të fundvitit dhe të festave zyrtare që njeh Republika e Shqipërisë. Kurset fillojnë nga e Hëna në të Premte në orarin 10:00am – 5:30pm Oraret e kurseve mund të ndryshojnë në varësi të eventeve të Ardi Borova Salon & Academy, pa njoftim paraprak.

TARIFAT & REGJISTRIMET
Tarifat e regjistrimit (depozitat) janë të pakthyeshme në rast se vendosni të mos e ndiqni kursin, por vlera e depozituar mund t’ju kreditohet kundrejt tarifës së një kursi në të ardhmen. Tarifa e plotë e kursit duhet të shlyhet në jo më pak se 28 ditë përpara datës së fillimit të kursit*. Shlyerja e pagesave duhet të bëhet në përputhje me skemën e pagesave sipas datës së fillimit dhe çdo rritje e tarifave (të cilat mund të futen pa njoftim paraprak, mes kërkesës për regjistrim dhe datës së fillimit) do të paguhen në datën e fillim të kursit.
*STUDENTËT E DIPLOMËS APO STUDENTËT QË JANË PJESË E KURSEVE POST DIPLOMIM MUND TË PËRDORIN FACILITATE NË KOHËZGJATJEN E PAGESAVE. DETAJET JU PËRCILLEN SIPAS KËRKESAVE PËR ÇDO RAST. Pas konfirmimit të datës së fillimit të kursit, nuk do të jetë e mundur asnjë ndryshim i datës, pa dërguar paraprakisht njoftim me shkrim, minimumi 28 ditë përpara datës së fillimit të kursit, drejtuar Ardi Borova Academy, që ka të drejtën për të ndryshuar dhe t’ju konfirmoj një datë të re të fillimit të kursit. Të gjitha tarifat e referuara për secilin nga kurset janë me TVSh përfshirë (taks e qeverisë së Republikës së Shqipërisë). Akademia duhet t’i marrë të gjitha pagesat e plota,, kështu që çdo vlerë e tatuar mbi vlerën e parashikuar, do t’i ngarkohet në formë automatike total vlerës për t’u paguar nga studenti. Në rastet kur ndonjëri nga studentët nuk mund ta nisë kursin për të cilin është regjistruar, ka kryer pagesat dhe/apo nuk do e ketë të mundur të ndjek kursin deri në fund, këto pagesa nuk janë të kthyeshme. Gjithashtu, nuk i sigurohet as mundësia për ta ndjekur kursin në një moment të dytë (datë më të vonë). Pagesat janë të pakthyeshme në rast se kursi ndërpritet apo anullohet për shkaqe natyrore (tërmet) apo terrorizëm. Kurset dhe tarifat për secilin prej tyre mund të ndryshojnë pa njoftime paraprake. Studentët e diplomës apo studentët që janë pjesë e kurseve post diplomim, që i është ofruar mundësia e shpërndarjes së shlyerjes së pagesës përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kursit, duhet të kenë të qartë se kjo formë pagese nuk i liron nga detyrimet financiare të kursit. Shlyerjet e pagesave do të bëhen të plota dhe në rastet kur nuk mund ta ndjekin kursin, kur e ndërpresin dhe/apo e anullojnë atë (veprim i iniciuar nga vetë studenti).

TË PËRGJITHSHME
Me përjashtim të studentëve fillestar për Dimplomë, të gjithë studentët e tjerë që do të ndjekin kurset prane Ardi Borova Academy duhet të kenë dijet bazë se si të presin flokë. Të gjitha kurse kryhen ne gjuhën shqipe. Veshja e uniformës nuk është kusht, por pritet që studentët të respektojnë një kod veshje të përshtatshëm për punë në sallon. Duke qenë se të gjithë kurset kanë një rrjedhshmëri të natyrshme mes tyre, principi i Ardi Borova Academy nuk do të lejoj/justifikojë vonesat dhe/apo mungesat, pa marrë leje paraprakisht. Gjithashtu, ruajmë të drejtën e përjashtimit të çdo studenti që justifikon një mungesë për të cilën nuk ka marrë konfirmim më parë. Çdo vendim që do të merret në bazë të këtij principi të Ardi Borova Academy do të jetë i pa revokueshëm. Garancia ndaj punëdhënësit – është politika jonë për çdo student që është i punësuar apo i sponsorizohet kursi nga ndonjë sallon tjetër, të mos i kërkojmë atij studenti që të punoj për ne, ndërkohë që është duke ndjekur një ndër kurset e “Ardi Borova Academy”. Akademia Ardi Borova do t’ju siguroj gjatë kursit model jo-profesional, kurdo që të shfaqet mundësia, por studentëve i sugjerohet që në rastet e një mungese modelësh, mund t’ju prezantohen programe alternative sipas kurikulumit që ju është prezantuar më herët, pa i njoftuar paraprakisht. Stundetët duhet të jenë në djeni se në momente të tilla, mund të sugjerohet të praktikohen me njëri – tjetrin. Në rastet kur studentët do të jenë të pakënaqur me formën e mësimdhënies që i ofrohet në akademi, studentët do të bien dakort të plotësojnë ankesa me shkrim, në lidhje me mësimdhënien përgjatë kursit që kryen brenda 24h nga momenti që ka ngritur ankesë. Për sa më sipër studentët bie dakort se dëmi është i limituar vetëm në kthimin e pagesës së kursit dhe nuk do të kërkojnë dëmshpërblim të ndonjë natyre tjetër. Vetëm drejtori i Ardi Borova Academy është i autorizuar për të bërë ndryshime për sa është referaur më sipër.

Kodi i verifikimit(*)
Kodi i verifikimit
Kodi i verifikimit i pasaktë


ARDIAN BOROVA © 2014       NA KONTAKTONI       PRIVACY POLICY       TERMAT DHE KUSHTET       EMAIL          Ardi Borova - Instagram   Ardi Borova - Pinterest   Ardi Borova - Linkedin   Ardi Borova - Facebook   Ardi Borova - Google +   Ardi Borova - Youtube